Xử lý sau quy trình vận đơn

Cập nhật: 28/12/2020 16:29

Sau khi NVKD chốt đơn hàng, Đơn sẽ được chuyển sang bộ phận Vận đơn. Sau thao tác của Vận đơn, NVKD sẽ nhận được 3 trạng thái đơn hàng:

1. Giao thành công

2. Đơn bị hủy

3. Đơn bị hoàn

NVKD sẽ xử lý 3 trạng thái này theo quy trình và diễn giải dưới đây:

 

Diễn giải

STT

Thao tác / Tình trạng

                                 Diễn giải

32

Quy trình vận đơn

Sau thao tác 29, Đơn được Xác nhận, Vận đơn tiến hành quy trình Vận đơn, sau đó sẽ chuyển về kết quả là 3 trạng thái Khách hàng như sau:

1. Giao thành công

2. Đơn hủy

3. Đơn hoàn

34

Data CSKH

Tình trạng 32.1-Đơn giao thành công: Sau khi VĐ xác nhận đơn giao thành công, Data được đẩy sang mục "Data CSKH".

35

Đơn hủy

Tình trạng 32.2-Đơn bị hủy: Sau khi NVKD gọi check chéo cho nhau, đơn được xác nhận và chuyển cho vận đơn. Tuy nhiên sau khi vận đơn thực hiện quy trình Vận đơn thì đơn bị hủy (đơn không được xác nhận chuyển đi).

Lúc này Vận đơn thao tác chọn "Hủy đơn", đơn hàng về trạng thái "Đơn hủy".

NVKD check đơn hủy và tiến hành thao tác xử lý đơn hủy (Quy trình 5 bên dưới).

36

Đơn hoàn

Tình trạng 32.3-Đơn hoàn bưu cục trả về: Sau quy trình VĐ, đơn hàng được xuất đi nhưng KH không nhận và hoàn hàng, bưu cục nhận hàng hoàn và trả lại cho DN.

Data được đẩy sang mục "Đơn hoàn" và NVKD tiếp tục thao tác đối với Đơn hoàn (thao tác tương tự Đơn hủy).

37

NVKD  Chăm sóc liệu trình

Thao tác của NVKD sau khi Data chuyển sang trạng thái "Data CSKH".

38

NVKD gọi lại

NVKD tiến hành xử lý đơn hủy sau khi Data được Vận đơn cập nhật Hủy: gọi cho khách hàng.

Sau khi gọi cho khách hàng sẽ có kết quả là các trạng thái khác nhau.

Chi tiết các trạng thái tiến hành theo quy trình 5–Xử lý đơn hủy.

39

NVKD thao tác như 33-Đơn hủy

NVKD tiến hành xử lý đơn hoàn sau khi Data được Vận đơn cập nhật Hoàn: gọi cho khách hàng.

Sau khi gọi cho khách hàng sẽ có kết quả là các trạng thái khác nhau.

Chi tiết các trạng thái được xử lý theo quy trình 5–Xử lý đơn hủy.