Xử lý đơn hủy

Cập nhật: 28/12/2020 16:29

Nếu đơn hàng bị hủy, không được xác nhận để bộ phận kho vận giao cho đơn vị vận chuyển, Vận đơn sẽ chuyển trạng thái Đơn hủy để chuyển về NVKD. Lúc này NVKD sẽ thao tác để xử lý đơn hủy.

Chú ý: Thao tác xử lý đơn hoàn sẽ hoàn toàn tương tự như thao tác xử lý đơn hủy.

Diễn giải

STT

Thao tác/Tình trạng

Diễn giải

38

NVKD gọi lại

NVKD tiến hành xử lý đơn hủy sau khi Data được Vận đơn cập nhật Hủy: gọi cho khách hàng.

Sau khi gọi cho khách hàng sẽ có kết quả là các trạng thái khác nhau.

Chi tiết thao tác:

1. Click "Quản lý đơn hàng"

2. Chọn "Đơn hủy"

Danh sách các đơn hủy được hiển thị

Sau khi NVKD gọi cho khách hàng, sẽ có 5 trạng thái kết quả như sau:

1. Chưa gọi được

2. Cứu đơn

3. Hẹn gọi lại

4. Không có nhu cầu

5. Suy nghĩ thêm

40

Xác nhận Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 37.1-Chưa gọi được: Sau khi NVKD thao tác gọi lại để xử lý đơn hủy nhưng KH không nghe máy/ thuê bao không liên lạc được thì NVKD chọn trạng thái “Chưa gọi được” , sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH.

Sau đó NVKD gọi lại cho KH và quay lại quy trình 38-NVKD gọi lại.

Chi tiết thao tác:

1. Thao tác "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Chưa gọi được"

Kết quả hiện ra là:

NVKD thao tác:

1. Điền ghi chú (nếu có) để lưu lại cho lần gọi sau

2. Click chọn ngày–giờ gọi lại

3. Nhấp “Xác nhận” để lưu lại ngày–giờ gọi lại.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

NVKD sẽ gọi lại cho khách theo thời gian đã lưu.

41

Cứu đơn

Tình trạng 37.2-Cứu đơn: NVKD thao tác gọi lại để xử lý đơn hủy, KH xác nhận vẫn mua hàng thì NVKD chọn trạng thái "Cứu đơn". Data chuyển về "Đơn xác nhận". NVKD tiếp tục quy trình 29–Đơn xác nhận.

Chi tiết thao tác:

1. Thao tác "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Cứu đơn"

Kết quả hiện ra là:

NVKD điều chỉnh thông tin khách hàng/địa chỉ nhận hoặc thông tin đơn hàng (Nếu có). Sau đó nhấp  để hoàn tất quá trình cứu đơn.

Lúc này đơn sẽ chuyển trạng thái về “Đơn xác nhận”.

Sau đó NVKD thao tác theo quy trình 29–Đơn xác nhận.

42

Xác nhận

Tác nghiệp tiếp

Chuyển về Data contact

Tình trạng 37.3-Hẹn gọi lại: NVKD thao tác gọi lại để xử lý đơn hủy, KH nghe máy và hẹn gọi lại, NVKD chọn trạng thái "Hẹn gọi lại", sau đó thao tác  để Xác nhận Tác nghiệp tiếp Chuyển về “Data contact”.

Sau đó NVKD tiếp tục quy trình 8–Data Contact.

Chi tiết thao tác:

1. Thao tác "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Hẹn gọi lại"

Kết quả hiện ra là:

NVKD thao tác:

1. Điền ghi chú ( nếu có) để lưu lại cho lần gọi sau

2. Click  để chuyển đơn hàng về Data contact.

Lúc này NVKD tiếp tục xử lý đơn theo quy trình xử lý Data contact.

43

Xác nhận

HỦY ĐƠN

Tình trạng 37.4-Không có nhu cầu: NVKD thao tác gọi lại để xử lý đơn hủy, KH nghe máy và xác nhận không có nhu cầu mua hàng, NVKD chọn trạng thái “Không có nhu cầu” sau đó thao tác  để hủy đơn hàng.

Toàn bộ thông tin đơn hàng sẽ mất khỏi hệ thống của NVKD đó.

Chi tiết thao tác:

1. Thao tác "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Không có nhu cầu"

Kết quả hiện ra là:

NVKD thao tác:

1. Điền ghi chú (nếu có)

2. Click  để Hủy đơn

-> Đơn bị hủy hoàn toàn và không còn thông tin gì trên tài khoản của NVKD đó.

44

Xác nhận

Tác nghiệp tiếp

Chuyển về Data contact

Tình trạng 37.5-Suy nghĩ thêm: NVKD thao tác gọi lại để xử lý đơn hủy, KH nghe máy và muốn suy nghĩ thêm, NVKD chọn trạng thái “Suy nghĩ thêm”, sau đó thao tác  để Xác nhận Tác nghiệp tiếp Chuyển về “Data contact”.

Sau đó NVKD tiếp tục quy trình 8 – Data Contact.

Chi tiết thao tác:

1. Thao tác "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Suy nghĩ thêm"

Kết quả hiện ra là:

NVKD thao tác:

1. Điền ghi chú (nếu có) để lưu lại cho lần gọi sau

2. Click  để chuyển đơn hàng về Data contact.

Lúc này NVKD tiếp tục xử lý đơn theo quy trình xử lý Data contact.

45

Đơn không còn thông tin

Tình trạng đơn hàng sau thao tác 43–Xác nhận hủy đơn.