Xử lý Data KH

Cập nhật: 28/12/2020 17:05

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Quy trình xử lý”

3. Chọn “Xử lý Data KH”

4. Chọn “Thêm mới quy trình”

 

Sau đó cửa sổ hiện ra các trường thông tin để tạo mới quy trình xử lý data khách hàng. Có 7 mục cần thao tác như sau: