Xử lý Data contact

Cập nhật: 28/12/2020 16:28

Diễn giải

STT

Thao tác /

Tình trạng

Diễn giải

8

Data contact

  • Data đã được NVKD xử lý, đã xác định được khách hàng là người để lại số điện thoại, hoặc đã tư vấn cho khách hàng,nhưng chưa chốt đơn ngay, cần phải gọi lại xử lý tiếp.
  • Được chuyển từ data mới sang.
  • Truy cập trên hệ thống như sau:

  • Sau khi gọi xử lý Data contact này, có 9 tình trạng xảy ra và mỗi tình trạng sẽ có tác nghiệp trên hệ thống khác nhau:

- (8.1) Chê giá cao

- (8.2) Chưa gọi được

- (8.3) Hẹn gọi lại

- (8.4) Không có nhu cầu

- (8.5) Lí do hủy khác

- (8.6) Suy nghĩ thêm

- (8.7) Tìm hiểu cho vui

- (8.8) Xác nhận mua

- (8.9) Đang dùng thuốc khác

 

  • Với các trạng thái sau sẽ không có tác nghiệp tiếp:

- (8.1) Chê giá cao

- (8.4) Không có nhu cầu

- (8.5) Lí do hủy khác

- (8.7) Tìm hiểu cho vui

  • Với các trạng thái sau sẽ có tác nghiệp hẹn giờ gọi lại:

- (8.2) Chưa gọi được

- (8.3) Hẹn gọi lại

- (8.6) Suy nghĩ thêm

- (8.9) Đang dùng thuốc khác

  • Với các trạng thái sau sẽ có thao tác hoàn thành thông tin đơn hàng:

- (8.8) Xác nhận mua

 

9

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Không có

Tình trạng 8.1-Chê giá cao: Nếu NVKD gọi lại cho KH để xử lý Data contact, KH chê giá cao và từ chối mua hàng thì NVKD chọn trạng thái “Chê giá cao” , sau đó thao tác  trong cột “Tác nghiệp tiếp”.

Với trạng thái này, không có tác nghiệp tiếp theo.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Chê giá cao"

Kết quả hiện ra là:

 

1. NVKD có thể điền phần ghi chú về tình trạng của KH để lưu lại.

2. Sau đó nhấp  để hoàn tất tác nghiệp.

Lúc này, trạng thái đơn hàng "Không có" Tác nghiệp cần.

Đơn hàng vẫn nằm trong Data contact.

 

10

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 8.2-Chưa gọi được: Nếu NVKD gọi lại cho KH để xử lý Data contact nhưng KH chưa nghe máy/thuê bao không liên lạc được thì NVKD chọn trạng thái “Chưa gọi được” , sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH.

Sau đó NVKD gọi lại theo quy trình của Data contact.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2 – Chọn trạng thái "Chưa gọi được"

Kết quả hiện ra là:

 

1. Ghi chú lại thông tin đã trao đổi với khách để cuộc gọi sau có thông tin

2.Chọn ngày-giờ gọi lại

3. Nhấp  để lưu lại ngày–giờ gọi lại.

Sau đó màn hình hiển thị thông tin như sau:

NVKD chủ động gọi lại cho khách theo giờ đã hẹn.

Data này vẫn nằm trong Data contact.

11

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 8.3-Hẹn gọi lại: Nếu NVKD gọi lại cho KH để xử lý Data contact nhưng KH hẹn giờ gọi lại thì NVKD chọn trạng thái "Hẹn gọi lại", sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH như đã hẹn.

Sau đó NVKD gọi lại theo quy trình của Data contact.

Chi tiết thao tác :

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Hẹn gọi lại"

Sau khi chọn "Hẹn gọi lại", màn hình hiện ra bảng chọn giờ gọi lại, các bước tiếp theo tương tự tình trạng 8.2.

12

Xác nhận

Tác nghiệp tiếp

Không có

Tình trạng 8.4-Không có nhu cầu : Nếu NVKD gọi lại cho Kh để xử lý Data contact, KH nói không có nhu cầu thì NVKD chọn trạng thái "Không có nhu cầu", sau đó thao tác  trong cột “Tác nghiệp tiếp”.

Với trạng thái này, không có tác nghiệp tiếp theo.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Không có nhu cầu"

Sau khi chọn "Không có nhu cầu", các bước tiếp theo tương tự tình trạng 8.1.

13

Xác nhận

Tác nghiệp tiếp

Không có

Tình trạng 8.5-Lý do hủy khác: Nếu NVKD gọi lại cho Kh để xử lý Data contact, KH hủy đơn với những lý do ngoài giá cao/ không nhu cầu thì NVKD chọn trạng thái “Lý do hủy khác”, sau đó thao tác  trong cột “Tác nghiệp tiếp”.

Với trạng thái này, không có tác nghiệp tiếp theo.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Lý do hủy khác"

Sau khi chọn "Lý do hủy khác", các bước tiếp theo tương tự tình trạng 8.1

14

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 8.6-Suy nghĩ thêm: Nếu NVKD gọi lại cho KH để xử lý Data contact, KH chưa quyết định mua hàng, muốn suy nghĩ thêm thì NVKD chọn trạng thái “Suy nghĩ thêm” , sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH.

Sau đó NVKD gọi lại theo quy trình của Data contact.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Suy nghĩ thêm"

Sau khi chọn “Suy nghĩ thêm”, màn hình hiện ra bảng chọn giờ gọi lại, các bước tiếp theo tương tự tình trạng 8.2.

15

Xác nhận

 Tác nghiệp tiếp

Không có

Tình trạng 8.7-Tìm hiểu cho vui: Nếu NVKD gọi lại cho Kh để xử lý Data contact, KH nói chỉ tìm hiểu cho vui thì NVKD chọn trạng thái "Tìm hiểu cho vui", sau đó thao tác  trong cột “Tác nghiệp tiếp”.

Với trạng thái này, không có tác nghiệp tiếp theo.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Tìm hiểu cho vui"

Sau khi chọn “Lý do hủy khác”, các bước tiếp theo tương tự tình trạng 8.1.

16

Tạo đơn hàng

Tình trạng 8.8-Xác nhận mua: Nếu NVKD tư vấn thành công và KH xác nhận mua hàng, NVKD chọn trạng thái "Xác nhận mua". Lúc này trên màn hình hiển thị pop-up Tạo đơn hàng cho Khách hàng.

NVKD điền đầy đủ thông tin KH, thông tin đơn hàng và thao tác

Data lúc này nằm trong thư mục "Đơn hàng".

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Xác nhận mua"

Màn hình hiển thị cửa số thông tin "Tạo đơn hàng cho khách".

NVKD điền đầy đủ thông tin của khách hàng và thông tin đơn hàng.

Nhấp

Lúc này data sẽ chuyển sang "Đơn hàng".

Sau đó NVKD thao tác check chéo đơn (nếu doanh nghiệp có quy trình check chéo) hoặc tự xác nhận giao hàng để chuyển đơn qua Vận đơn.

17

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại sau 7 ngày

Tình trạng 8.9-Đang dùng thuốc khác: Nếu NVKD gọi lại cho KH để xử lý Data contact, KH chưa quyết định mua hàng vì đang dùng thuốc/sản phẩm khác thì NVKD chọn trạng thái “Đang dùng thuốc khác” sau đó thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH mặc định là 7 ngày.

Sau đó NVKD gọi lại theo quy trình của Data contact.

Chi tiết thao tác:

1. "Chọn kết quả"

2. Chọn trạng thái "Đang dùng thuốc khác"

Màn hình hiển thị kết quả là:

Hệ thống tự động hẹn gọi lại sau 7 ngày.

NVKD tiếp tục xử lý data.

18

NVKD gọi lại

NVKD thao tác xử lý lại Data theo tác nghiệp 10–Hẹn gọi lại. Data tiếp tục được xử lý theo tình trạng của Data contact.

19

NVKD gọi lại

NVKD thao tác xử lý lại Data theo tác nghiệp 11– Hẹn gọi lại. Data tiếp tục được xử lý theo tình trạng của Data contact.

20

NVKD gọi lại

NVKD thao tác xử lý lại Data theo tác nghiệp 14–Hẹn gọi lại. Data tiếp tục được xử lý theo tình trạng của Data contact.

21

Đơn hàng

Trạng thái đơn hàng sau khi thao tác 16–Tạo đơn hàng.

22

NVKD gọi lại

NVKD thao tác xử lý lại Data theo tác nghiệp 17–Hẹn gọi lại. Data tiếp tục được xử lý theo tình trạng của Data contact.

23

NVKD tự check lại đơn

Dành các DN có thao tác Check chéo đơn.

Nếu DN nào không có thao tác này thì bỏ qua.

Khi đó, thao tác 21 sẽ chuyển sang 24 và 29 để đẩy đơn sang Vận đơn.

Sau khi NVKD thao tác 16–Tạo đơn hàng, Data nằm trong trạng thái 21–Đơn hàng, các NVKD sẽ gọi chéo KH của nhau để xác minh lại đơn cho nhau.

Sau khi gọi xác minh chéo, có 5 trạng thái đơn hàng.