Xếp hạng

Cập nhật: 28/12/2020 17:06

Thông tin xếp hạng nhân viên kinh doanh theo doanh số hoặc doanh thu qua chuỗi thời gian người sử dụng lựa chọn.

Người sử dụng lựa chọn tiêu chí xem xếp hạng theo bộ lọc và click vào “Xem” để hiện thị xếp hạng nhân viên.