Vị trí/Chức vụ

Cập nhật: 28/12/2020 16:57

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Cơ cấu tổ chức”

3. Chọn “Vị trí/ Chức vụ”

Click “Thêm mới nhóm” ở góc bên phải hoặc Sửa vị trí/ chức vụ.