Thêm mới quảng cáo

Cập nhật: 28/12/2020 16:23

Quy trình:

1. Click “Thêm mới quảng cáo” ở tab phía trái màn hình

2. Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới quảng cáo”. Người sử dụng điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp “Thêm mới” để thêm quảng cáo.