Thêm mới data

Cập nhật: 11/03/2021 17:22

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Marketing”

2. Chọn “Thêm mới data”


Màn hình hiển thị pop-up “Thêm mới data” như hình bên dưới.

Người sử dụng điền đầy đủ thông tin sau đó click vào “Thêm mới” để thêm data mới.