Quy trình xử lý các tác nghiệp

Cập nhật: 28/12/2020 17:04

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Quy trình xử lý”

3. Chọn “Các tác nghiệp”

Sau đó chọn “Thêm mới nhóm dữ liệu”

Khi đó cửa sổ hiện ra thông tin tạo nhóm dữ liệu, người sử dụng thực hiện thao tác thao hình bên dưới:

1. Chọn đối tượng ( chọn đối tượng là data hoặc đơn hàng)

2. Điền tên quy trình tương ứng

3. Điền mô tả

4. Click “Thêm mới” để kết thúc quá trình tạo nhóm dữ liệu.

Tạo mới Trạng thái/Kết quả của tác nghiệp :

Từ danh sách Trạng thái/Kết quả click chọn “Thêm mới”.

Khi đó cửa sổ hiện ra:

  • Ở cột Act, nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act”

Sau đó, click vào ô trống ở cột Menu để hiển thị trạng thái lên bộ lọc của phần Data contact.

Tạo mới tác nghiệp xử lý :

Từ danh sách Tác nghiệp xử lý, click chọn “Thêm mới”.

Khi đó cửa sổ hiện ra thông tin tạo tác nghiệp xử lý, người sử dụng thực hiện thao tác như hình bên dưới:

1. Điền tên tác nghiệp xử lý

2. Chọn nhóm sử dụng tương ứng với tên tác nghiệp

3. Điền mô tả của tác nghiệp xử lý

4. Click “Thêm mới” để kết thúc quá trình tạo tác nghiệp xử lý.

Sau đó, nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act”