Quy trình nhập dữ liệu chi phí từ Ads Facebook

Cập nhật: 28/12/2020 16:32

Xuất file từ Facebook

- Truy cập trang quản lý quảng cáo của FACEBOOK sau đó chọn báo cáo -> xuất dữ liệu bảng của “quảng cáo” dưới dạng file excel theo các trường được note bên dưới.

* Lưu ý : Phải xuất file báo cáo của quảng cáo chứ không phải chiến dịch/ nhóm quảng cáo.

Thông tin các trường cần xuất:

Trường

Tên quảng cáo

Số tiền đã chi tiêu

Mã quảng cáo

Bắt đầu báo cáo

Kết thúc báo cáo

* Lưu ý : File xuất ra yêu cầu tiêu đề các trường phải là tiếng việt và không được chỉnh sửa như dưới.

Nhập file lên CRM

Truy cập trang quản lý “danh sách quảng cáo” -> “Import thông tin quảng cáo” -> chọn kênh MKT là Facebook và chọn file vừa xuất ở FACEBOOK -> Cập nhật.

Có một số trường hợp nhập file lên bị báo lỗi định dạng, có thể do file bạn xuất từ FACEBOOK gặp lỗi, bạn cần mở file đó trên máy rồi save lại dưới dạng .xls và thực hiện nhập file lại từ đầu.

Xem lịch sử nhập trên CRM

Truy cập danh sách cáo chọn vào giá trị cột chi phí như ảnh để xem và chỉnh sửa lịch sử nhập chi phí.