Quản lý phòng ban

Cập nhật: 28/12/2020 16:58

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Cơ cấu tổ chức”

3. Chọn “Quản lý phòng ban”

Sau đó chọn “Thêm mới phòng ban/ nhóm”

Màn hình hiển thị pop-up thêm mới phòng ban/ nhóm như hình bên dưới.

1. Điền tên nhóm theo mẫu : Nhóm MKT/ KD số mấy – [Tên leader] [Tên DN] Ví dụ : Nhóm MKT1 – Thịnh GIG / Nhóm KD3 – Hồng SU

2. Chọn tên công ty

3. Chọn “Loại phòng ban” tương ứng (phòng MKT hay phòng KD)

4. Chọn Phòng ban mà nhóm đó trực thuộc ( ví dụ : Nhóm MKT1 – Thịnh GIG sẽ thuộc Phòng MKT1 – GIG)

5. Click “Thêm mới” để kết thúc quá trình tạo nhóm.