Quản lý kho

Cập nhật: 28/12/2020 16:59

Quy trình:  

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Quản lý sản phẩm”

2. Chọn “Quản lý kho”

  • Click: “Thêm mới kho” ở góc bên phải hoặc lựa chọn Sửa thông tin kho.

  • Sau đó, người sử dụng click vào “Act” để kích hoạt trạng thái hoạt động cho kho tương ứng.