Quản lý hãng vận chuyển

Cập nhật: 28/12/2020 16:36

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý chung”

2. Chọn “Quản lý hãng vận chuyển”

Click: “Thêm mới hãng vận chuyển” ở góc bên phải hoặc Sửa thông tin hãng.

Nhấp vào ô vuông để kích hoạt “Act” hãng vận chuyển.