Quản lý địa danh

Cập nhật: 28/12/2020 16:36

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý chung”

2. Chọn “Quản lý địa danh”

3. Chọn “Quản lý Tỉnh/TP”

Click: “Thêm mới Tỉnh/TP” ở góc bên phải hoặc Sửa thông tin Tỉnh/TP.