Phân quyền cho các nhóm

Cập nhật: 28/12/2020 16:56

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Quản lý phân quyền”

3. Chọn “Phân quyền cho các nhóm”

Người sử dụng thực hiện thao tác phân quyền quản trị cho các nhóm tài khoản. Chi tiết thao tác:

1. Chọn “Nhóm tài khoản”

2. Chọn nhóm tương ứng muốn phân quyền quản trị

3. Click vào ô trống tương ứng với quyền muốn gán cho nhóm tài khoản đã chọn

Người sử dụng thực hiện kiểm tra cá quyền đã gán cho tài khoản và thực hiện thao tác “Cập nhật”