Phân chia Data

Cập nhật: 28/12/2020 17:01

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Phân chia data”

  • Click: “Thêm mới cấu hình” ở góc bên phải hoặc lựa chọn Sửa cấu hình.

  • Sau đó, người sử dụng click vào “Act” để kích hoạt trạng thái hoạt động cho hãng vận chuyển tương ứng.

​​​​​​​