Kho số thả nổi

Cập nhật: 28/12/2020 16:42

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Data khách hàng”

2. Chọn “Kho số thả nổi”

  • Người sử dụng nhấp vào tên tác nghiệp cần để lọc danh sách data quá hạn theo “Tác nghiệp cần” hoặc click vào “Tìm” để lọc theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click vào tên khách hàng để thực hiện xem/ sửa thông tin của data của khách hàng tương ứng.

  • Màn hình hiển thị pop-up xem/ sửa thông tin data của khách hàng tương ứng đã chọn. Người sử dụng điền đầy đủ thông tin sau đó nhấp “Cập nhật” để chỉnh sửa thông tin data của khách hàng.

​​​​​​​