Hướng dẫn tạo tài khoản kết nối với đối tác

Cập nhật: 28/12/2020 16:24

Hướng dẫn tạo tài khoản kết nối.

- Bước 1: Tạo tài khoản nhân sự MKT sẽ nhận data từ bên đối tác đổ về (Tạo như những tài khoản MKT khác)

- Bước 2: Thêm mới đối tác kết nối 

Vào "cấu hình hệ thống" ở trong trang quản trị

 

Chọn "đối tác kết nối"

 

Chọn "thêm mới đối tác"

 

Điền tên đối tác và chọn Marketing để kết nối rồi click "thêm mới"

 

"Act" tài khoản đối tác kết nối vừa tạo

 

Lấy mã App code và App secret gửi đối tác kết nối

 

Chúc các bạn thành công.