Hồ sơ khách hàng

Cập nhật: 28/12/2020 16:43

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Data khách hàng”

2.  Chọn “Hồ sơ khách hàng”

  • Nếu người sử dụng muốn lọc hồ sơ khách hàng theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click vào tên khách hàng để thực hiện xem thông tin data của khách hàng tương ứng.