Đơn vị tính

Cập nhật: 28/12/2020 17:00

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Quản lý sản phẩm”

2. Chọn “Đơn vị tính”

  • Click: “Thêm mới đơn vị tính” ở góc bên phải hoặc lựa chọn Sửa đơn vị tính.

​​​​​​​