Đơn hoàn

Cập nhật: 28/12/2020 17:07

Danh sách đơn hoàn: Bao gồm các đơn hoàn từ hệ thống CRM - sau khi được check đơn thực hiện thao tác "Đơn hoàn".

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, chọn “Quản lý đơn hàng”

2. Chọn “Đơn hoàn”

Nếu người sử dụng muốn lọc danh sách đơn hàng bị hoàn theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách đơn hàng theo các điều kiện như hình bên dưới.

Click vào tên khách hàng để thực hiện xem thông tin của đơn hàng tương ứng.

Nhân viên kinh doanh thao tác gọi lại để xử lý đơn hoàn, khách hàng xác nhận vẫn mua hàng thì nhân viên kinh doanh chọn trạng thái “Cứu đơn”. Data chuyển về “Đơn xác nhận”. Chi tiết thao tác :

1. Thao tác “--Chọn kết quả--”

2. Chọn “Cứu đơn”