Đơn hàng

Cập nhật: 28/12/2020 16:53

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Data khách hàng”

2. Chọn “Đơn hàng”

  • Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm đơn hàng theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách đơn hàng mới chốt theo các điều kiện như hình bên dưới.

  • Click vào tên khách hàng để mở ra pop-up xem/sửa thông tin của data khách hàng tương ứng.