Đơn đang giao

Cập nhật: 28/12/2020 17:07

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, chọn “Quản lý đơn hàng”

2. Chọn “Đơn đang giao”

Người sử dụng có thể thực hiện cập nhật vận đơn bằng cách chọn file excel theo định dạng mẫu để tải lên hệ thống.

Người sử dụng nhấp vào tên khách hàng để xem/ sửa thông tin của data khách hàng tương ứng.Màn hình hiển thị pop-up xem/ sửa thông tin của đơn hàng. Người sử dụng điều chỉnh thông tin khách hàng/ địa chỉ nhận hoặc thông tin đơn hàng (Nếu có)     Người sử dụng nhấp vào mã vận đơn để cập nhật trạng thái vận đơn cho đơn hàng tương ứng. 

Màn hình hiện ra như sau: