Đơn chờ giao

Cập nhật: 28/12/2020 17:07

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, chọn “Quản lý đơn hàng

2. Chọn “Đơn chờ giao”

  • Người sử dụng nhấp vào tên khách hàng để xem/ sửa thông tin của data khách hàng tương ứng.

  • Màn hình hiển thị pop-up xem/ sửa thông tin của đơn hàng. Người sử dụng điều chỉnh thông tin khách hàng/địa chỉ nhận hoặc thông tin đơn hàng (Nếu có)    

  • Người sử dụng nhấp vào mã vận đơn để cập nhật trạng thái vận đơn cho đơn hàng tương ứng. 

  • Màn hình hiển thị pop-up cập nhật trạng thái vận đơn cho đơn hàng. Người sử dụng chọn trạng thái vận chuyển của đơn hàng theo hình bên dưới.

  • Sau khi gọi cho khách hàng để xử lý đơn hàng, khách hàng nghe máy nhưng từ chối nhận hàng. Người sử dụng sẽ thao tác “Hủy đơn” để đơn hàng chuyển về nhân viên kinh doanh xử lý.

  • Màn hình hiện ra như sau :

​​​​​​​

Người sử dụng đơn thao tác:

1.  “Chọn lý do hủy”. Sau đó nhấn chọn lý do hủy tương ứng.

 2. Click “Xác nhận hủy”.

Khi đó nhân viên kinh doanh sẽ nhận được thông tin đơn hủy