Đối tác kết nối

Cập nhật: 28/12/2020 17:03

Thêm mới công ty đối tác kết nối

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm người sử dụng chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Cơ cấu tổ chức”

3. Chọn “Các công ty con”

Nếu người sử dụng muốn tìm kiếm danh sách các công ty theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc danh sách các công ty theo các điều kiện như hình bên dưới.

Click: “Thêm mới công ty” ở góc bên phải để mở ra pop-up Thêm mới công ty.

Nhấp vào ô vuông “Act” để chuyển đổi trạng thái hoạt động cho công ty. Người sử dụng cũng cần kích vào ô vuông ở cột “Đối tác” để kích hoạt kết nối tới công ty đối tác.

Cấu hình cài đặt đối tác kết nối theo doanh nghiệp

Để sử dụng tính năng Đối tác kết nối, người sử dụng cần cấu hình hệ thống theo doanh nghiệp tương ứng.

Quy trình:

1. Đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm người sử dụng chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Đối tác kết nối”

Màn hình hiển thị Danh sách đối tác kết nối. Nếu người người sử dụng muốn tìm kiếm danh sách đối tác kết nối theo điều kiện thì click vào “Tìm” để lọc đối tác kết nối theo các điều kiện như hình bên dưới.

Click: “Thêm mới đối tác” góc bên phải để mở ra pop-up Thêm mới đối tác.

Màn hình hiển thị pop-up Thêm mới đối tác. Người sử dụng thao tác:

1. Nhập Đối tác kết nối

2. Chọn Nhân viên liên kết tương ứng thuộc công ty đối tác đã kích hoạt theo hướng dẫn phần 1. Đối tác kết nối

3. Chọn “Thêm mới”