Danh sách tài khoản

Cập nhật: 28/12/2020 16:54

Quy trình:

1. Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Danh sách tài khoản”

3. Chọn “Thêm mới tài khoản”

Khi đó cửa sổ hiện ra các trường thông tin để tạo tài khoản cho nhân sự. Có 15 mục cần thao tác như sau:

Sau đó bắt buộc phải active tài khoản để có thể truy cập tài khoản. Ở cột Act, click vào ô trống để active tài khoản.

Trong trường hợp nhân sự nghỉ việc, GĐ/PGĐ bắt buộc phải off tài khoản của nhân viên đó hoặc thay đổi mật khẩu truy cập để tránh trường hợp thất thoát data/thông tin công ty.

1. Từ trang chủ, click chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Danh sách tài khoản”

3. Ở cột Act, click bỏ chọn để off tài khoản.

Thay đổi mật khẩu của tài khoản nhân sự nghỉ việc

1. Từ trang chủ, click chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Danh sách tài khoản”

3. Ở cột Sửa, click chọn “Sửa” khi đó hiện ra giao diện sửa thông tin tài khoản Admin như sau :

Kéo chuột xuống dưới, giao diện hiển thị như sau:

1. Điền mật khẩu thay thế

2. Điền lại mật khẩu thay thế để xác nhận mật khẩu

3. Click “Cập nhật” để xác nhận và lưu mật khẩu mới.