Danh sách quyền

Cập nhật: 28/12/2020 16:55

Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm:

1. Chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Quản lý phân quyền”

3. Chọn “Danh sách quyền”

4. Chọn “Thêm mới tài quyền”