Chi nhánh văn phòng

Cập nhật: 28/12/2020 16:57

Người sử dụng đăng nhập vào phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm:

1. Chọn “Quản lý nhân sự”

2. Chọn “Cơ cấu tổ chức”

3. Chọn “Chi nhánh văn phòng”

Click “Thêm mới chi nhánh” ở góc bên phải hoặc Sửa thông tin chi nhánh.