Check chéo đơn

Cập nhật: 28/12/2020 16:28

Diễn giải

STT

Thao tác/Tình trạng

                                 Diễn giải

23

NVKD tự check lại đơn

Sau khi NVKD thao tác 16–Tạo đơn hàng, Data nằm trong trạng thái 21–Đơn hàng, các NVKD sẽ gọi chéo KH của nhau để xác minh lại đơn cho nhau.

Sau khi gọi xác minh chéo, có 5 trạng thái đơn hàng.

1. Đơn OK

2. Chưa gọi được

3. Hẹn gọi lại

4. Suy nghĩ thêm

5. Hủy đơn

24

Xác nhận đơn

Tình trạng 23.1-Đơn OK: Sau khi NVKD tự check lại đơn, KH xác nhận mua hàng, NVKD sẽ thao tác Xác nhận đơn để chuyển đơn hàng qua bộ phận Vận đơn.

 NVKD click vào tên KH -> thao tác  để đẩy đơn sang Đơn xác nhận. Lúc này bộ phận Vận đơn sẽ nhận được thông tin đơn hàng và thao tác theo quy trình vận đơn.

Chi tiết thao tác:

NVKD click vào tên Khách hàng như hình sau:

Khi đó màn hình hiển thị ra cửa sổ sau:

NVKD nhấp vào ô .

25

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 23.2-Chưa gọi được: NVKD gọi check lại đơn nhưng KH không nghe máy/thuê bao không liên lạc được thì NVKD chọn trạng thái "Chưa gọi được", sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH.

Sau đó NVKD gọi lại cho KH và quay lại quy trình NVKD Tự check lại đơn.

Chi tiết thao tác:

1. "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Chưa gọi được"

Kết quả màn hình hiện ra là:

Khi đó NVKD thao tác như sau:

1 – Điền “Ghi chú” (nếu có)

2 – Click vào ô số 2 để lựa chọn ngày–giờ gọi lại

3 – Click  để lưu ngày–giờ gọi lại.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

NVKD sẽ gọi lại cho khách theo thời gian đã lưu.

26

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 23.3-Hẹn gọi lại: NVKD gọi check lại đơn nhưng KH chưa mua hàng và hẹn gọi lại sau thì NVKD chọn trạng thái "Hẹn gọi lại", sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH.

Sau đó NVKD gọi lại cho KH và quay lại quy trình NVKD Tự check lại đơn.

Chi tiết thao tác:

1. Click "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Hẹn gọi lại"

Sau đó màn hình hiển thị như sau:

Khi đó NVKD thao tác như sau:

1. Điền "Ghi chú" (nếu có)

2. Click vào ô số 2 để lựa chọn ngày–giờ gọi lại

3. Click  để lưu ngày–giờ gọi lại.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

NVKD sẽ gọi lại cho khách theo thời gian đã lưu.

27

Xác nhận 

Tác nghiệp tiếp

Hẹn gọi lại

Tình trạng 23.4-Suy nghĩ thêm: NVKD gọi check lại đơn nhưng KH chưa mua hàng, muốn suy nghĩ thêm thì NVKD chọn trạng thái "Suy nghĩ thêm", sau đó lựa chọn thời gian gọi lại và thao tác  để lưu thời gian gọi lại cho KH.

Sau đó NVKD gọi lại cho KH và quay lại quy trình NVKD tự check lại đơn.

Chi tiết thao tác:

1. Click "--Chọn kết quả--"

2. Chọn "Suy nghĩ thêm"

Sau đó màn hình hiển thị như sau:

Khi đó NVKD thao tác như sau:

1. Điền "Ghi chú" (nếu có)

2. Click vào ô số 2 để lựa chọn ngày–giờ gọi lại

3. Click  để lưu ngày–giờ gọi lại.

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

NVKD sẽ gọi lại cho khách theo thời gian đã lưu.

28

Chọn lý do HỦY

Tình trạng 23.5-Hủy đơn: NVKD gọi check chéo lại đơn nhưng KH hủy đơn không mua hàng nữa thì NVKD click vào tên KH, màn hình hiện ra pop-up -> chọn thao tác  -> chọn "Lý do hủy" sau đó thao tác 31 -  .

Data sẽ về mục 38–"Đơn hủy".

Chi tiết thao tác:

NVKD click vào tên Khách hàng như hình sau:

Khi đó màn hình hiển thị ra cửa sổ sau:

NVKD nhấp vào ô  

Khi đó màn hình hiển thị như sau:

1. NVKD click "Chọn lý do hủy" -> chọn lý do của Khách hàng.

2. Sau đó Nhấp .

Đơn hàng bị hủy và nằm trong "Đơn hủy".

29

Đơn xác nhận

Tình trạng của đơn sau khi thao tác 24 – Xác nhận đơn

30

NVKD

gọi lại cho KH

Thao tác NVKD gọi lại cho KH sau các tác nghiệp 25 – 26 – 27.

31

Xác nhận hủy

Thao tác  sau khi thao tác 28 – Chọn lý do HỦY

32

Quy trình vận đơn

Sau thao tác 29, Đơn được Xác nhận, tiếp tục quy trình Vận đơn.

33

Đơn hủy

Trạng thái đơn hủy sau thao tác 32–Xác nhận hủy.