Cấu hình thông báo

Cập nhật: 28/12/2020 17:03

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Cấu hình thông báo”

Màn hình hiển thị pop-up cài đặt thông báo. Người sử dụng thao tác:

1. Click chọn vào ô trống tương ứng với thông báo muốn bật

2. Click chọn đối tượng được gửi thông báo tới

3. Điền nội dung thông báo

4. Click vào “Lưu cài đặt”