Cấu hình chung CRM

Cập nhật: 28/12/2020 17:03

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Cấu hình hệ thống”

2. Chọn “Cấu hình chung CRM”

  • Người sử dụng click vào “Chọn tệp” để tải lên ảnh sau đó thực hiện thao tác “Cập nhật” để cập nhật cấu hình chung.

  • Chú ý khi Upload file: Tệp tải lên phải đúng định dạng đuôi theo quy định và dung lượng không quá 3MB.