Báo cáo Sale

Cập nhật: 06/05/2021 13:49

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Thống kê, báo cáo”

2. Chọn “Báo cáo sale”

Bộ lọc: Theo nhân viên Sale, Theo nhóm Sale,... (như hình bên dưới) giúp quản lý đánh giá hiệu quả thay đổi theo chuỗi thời gian.

Bảng dữ liệu:

Dữ liệu

Mô tả

Doanh số tổng

Doanh số của tất cả các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm

Doanh thu tổng

Tổng tiền thu về thực tế (sau đối soát) của các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm

Data mới

Data mới Sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm

Data cào

Data được Sale xử lý sau ngày nhận từ Marketing trong ngày tìm kiếm

Data CSKH

Data Chăm sóc khách hàng được xử lý trong ngày tìm kiếm

Đã kết nối

Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và đã được kết nối thành công (Không bao gồm KNC, Sai số và Tác nghiệp Đang kết nối và Chưa kết nối)

Không nhu cầu (KNC)

Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Không nhu cầu 

Sai số

Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Sai số 

Chưa kết nối

Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Chưa gọi được. 

Công thức: Chưa kết nối = Mới - Sai số - Không nhu cầu (KNC) - Đã kết nối (Đã KN)

Tổng đơn

Tổng đơn hàng được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Đơn mới

Tổng đơn được Sale lên đơn cùng với ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm

Đơn cào

Tổng đơn được Sale lên đơn sau ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm

Đơn CSKH

Tổng đơn được Sale lên đơn từ data chăm sóc khách hàng trong ngày tìm kiếm

Đơn khác

Tổng đơn có nguồn khách là khách bạn bè, khách được giới thiệu được sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Doanh số

Doanh số của các đơn được Sale lên đơn và được tính theo ngày cấu hình tính doanh số của doanh nghiệp trong ngày tìm kiếm

Doanh số mới

Doanh số của các đơn mới được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy)

Doanh số cào

Doanh số của các đơn cào được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy)

Doanh số CSKH

Doanh số của các đơn Chăm sóc khách hàng được sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy)

Doanh số khác

Doanh số của các đơn khác được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy)

DS đang đi

Doanh số của các đơn đang đi được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

DS hủy

Doanh số của các đơn bị hủy mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

DS hoàn

Doanh số của các đơn bị hoàn mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Doanh thu

Doanh thu của các đơn được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ chốt mới/Data mới

Tổng đơn mới/Tổng data đẩy lên cho Sale trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ chốt cào/Data cào

Tổng đơn cào/Tổng data cào xử lý trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ chốt CSKH/Data CSKH

Tổng đơn Chăm sóc khách hàng/Tổng data Chăm sóc khách hàng xử lý trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ hủy

Số đơn huỷ/Tổng đơn được lên trên CRM theo khoảng thời gian chọn

Tỷ lệ hoàn

Số đơn hoàn/Tổng số đơn đã xuất đi theo khoảng thời gian chọn