Báo cáo Marketing

Cập nhật: 06/05/2021 14:03

Quy trình:

1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Thống kê, báo cáo”

2. Chọn “Báo cáo Marketing”

Bộ lọc: Theo nhân viên MKT, Theo nhóm MKT,... (như hình bên dưới) giúp quản lý đánh giá hiệu quả thay đổi theo chuỗi thời gian.

Bảng dữ liệu:

Dữ liệu

Mô tả

Doanh số tổng

Doanh số của tất cả các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm (Cách tính doanh số tổng có thể thay đổi theo cấu hình ở mục "Cấu hình chung CRM")

Doanh thu tổng

Tổng tiền thu về thực tế (sau đối soát) của các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm (Cách tính doanh thu tổng có thể thay đổi theo cấu hình ở mục "Cấu hình chung CRM")

Data up

Data được Marketing tạo trong ngày tìm kiếm

Data đã chia

Data được up lên trong ngày tìm kiếm và đã được đẩy lên cho Sale

Data mới

Data mới được đẩy lên cho Sale trong ngày tìm kiếm

Data cào

Data được xử lý sau ngày đẩy lên cho sale trong ngày tìm kiếm

Data kết nối

Data được up lên trong ngày tìm kiếm và đã được kết nối thành công ( Không bao gồm KNC, Sai số, Chưa kết nối và Đang kết nối)

Không nhu cầu (KNC)

Data được up lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Không nhu cầu 

Sai số

Data được up lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Sai số (ở Data mới)

Chưa kết nối (Chưa KN)

Data được up lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Chưa gọi được

Công thức: Chưa kết nối = Đã chia - Sai số - Không nhu cầu (KNC) - Đã kết nối (Đã KN)

Tổng đơn

Tổng đơn hàng được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Đơn mới

Tổng đơn được Sale lên đơn cùng với ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm

Đơn cào

Tổng đơn được Sale lên đơn sau ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm

Doanh số

Doanh số của các đơn được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Doanh số mới

Doanh số của các đơn mới được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy)

Doanh số cào

Doanh số của các đơn cào được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy)

DS đang đi

Doanh số của các đơn đang đi được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

DS hủy

Doanh số của các đơn bị hủy mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

DS hoàn

Doanh số của các đơn bị hoàn mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Doanh thu

Doanh thu của các đơn được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm

Chi phí quảng cáo

Chi phí Marketing tự điền theo số liệu tài khoản quảng cáo trong ngày tìm kiếm

Chi phí Hóa đơn

Chi phí theo hóa đơn mà Facebook gửi cho Marketing trong ngày tìm kiếm

Chi phí chuyển khoản

Chi phí mà kế toán chuyển tiền vào tài khoản trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ Chốt mới/Data chia

Tổng đơn mới/Tổng data đẩy lên cho sale trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ Chốt cào/Data cào

Tổng đơn cào/Tổng data cào xử lý trong ngày tìm kiếm

Tỷ lệ hủy

Số đơn huỷ/Tổng đơn được lên trên CRM theo khoảng thời gian chọn

Tỷ lệ hoàn

Số đơn hoàn/Tổng số đơn đã xuất đi theo khoảng thời gian chọn